Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden  van toepassing op verkoop en levering van produkten door Emstar Nederland B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen. 

1.   Algemeen

1.1   Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Emstar Nederland B.V. (hierna:.Emstar Nederland B.V..) tot verkoop en levering door Emstar Nederland B.V. van producten (hierna: .zaken.), en op alle overeenkomsten met Emstar Nederland B.V. terzake, zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2   De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever van Emstar Nederland B.V. wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3   Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Emstar Nederland B.V. schriftelijk zijn aanvaard. 

2.   Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1   Alle aanbiedingen van Emstar Nederland B.V. zijn vrijblijvend.

2.2   Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

2.3   Emstar Nederland B.V. is slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering is begonnen. Emstar Nederland B.V. is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Emstar Nederland B.V. niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.4   Op wijzigingen in het overeengekomene zijn deze voorwaarden als op aparte overeenkomsten toepasselijk. 

3.   Tekeningen, opgaven, bescheiden

3.1   In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema.s, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke opgenomen gegevens zijn slechts verbindend voor Emstar Nederland B.V. indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.2   Van Emstar Nederland B.V. afkomstige bescheiden en gegevens mogen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Emstar Nederland B.V., door de opdrachtgever aan derden noch ter hand worden gesteld noch worden meegedeeld. 

4.   Prijs

4.1   Door Emstar Nederland B.V. opgegeven of met Emstar Nederland B.V. overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW. Zij zijn voorts exclusief de kosten van emballage, inlading, vervoer, lossing, verzekering, installatie, montage en/of andere diensten.

4.2   Indien Emstar Nederland B.V. verpakking, emballage, inlading, vervoer, lossing, verzekering, installatie, montage of andere diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Emstar Nederland B.V. gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.3   In geval van levering door Emstar Nederland B.V. geleverde zaken tot een bedrag a.d. . 225,--, zal Emstar Nederland B.V. de opdrachtgever order- en verzendkosten in rekening brengen a.d. . 7,--. I.g.v. een .drop shipment. levering is het bovenstaande onverkort, d.w.z. ongeacht het bedrag van de door Emstar Nederland B.V. geleverde zaken van toepassing.

4.4   Door Emstar Nederland B.V. opgegeven of met Emstar Nederland B.V. overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de aanbieding of aanvaarding van een opdracht door Emstar Nederland B.V.. Indien de kostprijs nadien verhoging ondergaat is Emstar Nederland B.V. gerechtigd een dienovereenkomstige prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag of en in hoeverre in de kostprijs enige verhoging is opgetreden, zal die vraag bij wege van bindend advies worden voorgelegd aan een door de Voorzitter van het Nederlands Instituut voor Registeraccountants aan te wijzen deskundige.

5.   Levertijd en levering

5.1   De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Emstar Nederland B.V. beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Emstar Nederland B.V. is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Emstar Nederland B.V. is gesteld.

5.2   Behoudens de uitzondering vermeld in artikel 7.3 gelden door Emstar Nederland B.V. te leveren zaken als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de opdrachtgever de fabriek of het magazijn van Emstar Nederland B.V. of door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.

5.3   Overschrijding van levertijden geeft de opdrachtgever geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre Emstar Nederland B.V. de te leveren zaken niet binnen een met de opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd heeft.

5.4   Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Emstar Nederland B.V. redelijkerwijze verwacht kan worden.

5.5   Indien met Emstar Nederland B.V. een boete is overeengekomen te betalen bij overschrijding van de levertijd, is deze slechts verschuldigd indien de overschrijding aan nalatigheid van Emstar Nederland B.V. te wijten is en de opdrachtgever aantoont tengevolge van de overschrijding schade te hebben geleden. De verschuldigde boete is nooit hoger dan het bedrag van de werkelijke geleden schade.

5.6   Emstar Nederland B.V. heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt. 

6.   Risico en eigendomsovergang

6.1   Het risico voor de door Emstar Nederland B.V. te leveren zaken is voor de opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in artikel 5.2 of artikel 7.3.

6.2   Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken geschieden voor risico van de opdrachtgever, ook indien Emstar Nederland B.V. daarvoor zelf  zorgdraagt.

6.3   Alle door Emstar Nederland B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Emstar Nederland B.V. tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Emstar Nederland B.V. in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere danwel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de opdrachtgever te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de opdrachtgever niet toe.

6.4   De industriele en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde zaken blijven bij Emstar Nederland B.V. of derden-rechthebbenden en gaan nimmer op de opdrachtgever over. 

7.   Afname, keuring

7.1   De opdrachtgever is gehouden zonder vertraging aan een eventueel overeengekomen keuring of beproeving mee te werken. Indien de opdrachtgever

niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan keuring of beproeving worden de voorwerpen geacht te zijn goedgekeurd.

7.2   De opdrachtgever is gehouden tot afname op het moment waarop de te leveren zaken voor vervoer of verzending gereed staan.

7.3   Indien de opdrachtgever niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan de keuring, beproeving of afname gelden de zaken in afwijking van het bepaalde bij artikel 5.2 als geleverd op  het tijdstip dat keuring, beproeving of afname door Emstar Nederland B.V. mocht worden verlangd of verwacht.

7.4   Emstar Nederland B.V. heeft jegens de opdrachtgever recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering van of vertraging in de keuring, beproeving of afname.

7.5   Emstar Nederland B.V. zal gelegenheid worden gegeven aan tekortkomingen blijkende bij keuring of beproeving tegemoet te komen alvorens zaken als afgekeurd kunnen gelden. Maakt de opdrachtgever geen gebruik van een mogelijkheid tot keuring of beproeving, dan zullen de zaken als goedgekeurd gelden. 

8.   Overmacht

8.1   Emstar Nederland B.V. is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Emstar Nederland B.V. van bij derden bestelde onderdelen, zaken diensten anders dan door aan Emstar Nederland B.V. toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

8.2   In geval van overmacht aan de zijde van Emstar Nederland B.V. worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Emstar Nederland B.V. als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaald in artikel 12. 

9.   Garantie

9.1   Emstar Nederland B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in dier voege dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herleveren, hetzij de betreffende zaak kosteloos zal herstellen, hetzij de opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van Emstar Nederland B.V.. Herstelling en/of herlevering als hier bedoeld vinden uitsluiten plaats binnen Nederland.

9.2   De garantietermijn bedraagt 24 maanden na levering. Voor zaken die als regel dag en nacht in beweging zijn is de garantietermijn 6 maanden na levering.

9.3   De opdrachtgever dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren uiterlijk bij keuring of beproeving, dan wel, indien zo.n keuring of beproeving niet is overeengekomen, binnen 24 uur na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Emstar Nederland B.V. vervalt.

9.4   Reclames terzake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Emstar Nederland B.V., plaats te hebben binnen 14 dagen na het blijken daarvan.

9.5   Ieder recht op garantie vervalt indien:

a.       de door Emstar Nederland B.V. gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;

b.       de geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

c.       de opdrachtgever of niet door Emstar Nederland B.V. ingeschakelde derden zonder toestemming van Emstar Nederland B.V. aan de door Emstar Nederland B.V. geleverde zaken werkzaamheden hebben verricht;

d.       de opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Emstar Nederland B.V. niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

9.6 Voor zaken of onderdelen van zaken die Emstar Nederland B.V. van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Emstar Nederland B.V. jegens de opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Emstar Nederland B.V.. Emstar Nederland B.V. zal terzake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan de opdrachtgever overdraagt.

9.7 Geen garantie geldt voor licht breekbare zaken, of voor schade ontstaan na e-mail verspreiding. 

10. Aansprakelijkheid

10.1  De aansprakelijkheid van Emstar Nederland B.V. in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.

10.2  Emstar Nederland B.V. is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Emstar Nederland B.V. of haar eigen werknemers van Emstar Nederland B.V. voor bedrijfs-, gevolg- of  indirecte schade echter steeds uitgesloten.

10.3 In alle gevallen waarin Emstar Nederland B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaak waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Emstar Nederland B.V., het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

10.4  In alle gevallen waarin Emstar Nederland B.V. een boete is verschuldigd is haar eventuele verplichting tot schadevergoeding beperkt tot betaling van het bedrag van de boete, onverminderd het bij artikel 5.5 bepaalde.

10.5 Iedere vordering jegens, behalve die welke door Emstar Nederland B.V. is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na ontstaan van de vordering.

10.6  Aansprakelijkheidbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van Emstar Nederland B.V. aan Emstar Nederland B.V. kunnen worden tegengeworpen, zullen door Emstar Nederland B.V. ook aan de opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

10.7 De werknemers van Emstar Nederland B.V. of door Emstar Nederland B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij overeenkomst partij.

10.8 De opdrachtgever zal Emstar Nederland B.V., haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Emstar Nederland B.V. van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens Emstar Nederland B.V..

10.9 De opdrachtgever zal zich in verban met de te leveren zaken strikt houden aan nationaal of internationaal van overheidswege opgelegde uitvoer-, invoer en gebruiksbeperkingen. Hij zal Emstar Nederland B.V. schadeloos stellen ten aanzien van schade die voor Emstar Nederland B.V. ontstaat door enige overtreding van deze beperkingen. 

11. Betaling en zekerheid

11.1    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Emstar Nederland B.V. heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

11.2 De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

11.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Emstar Nederland B.V. op de opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Emstar Nederland B.V. een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.

12.  Ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Emstar Nederland B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

12.2  De opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikelen 5.3 en 8.2 van deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan Emstar Nederland B.V. van alle op dat ogenblik aan Emstar Nederland B.V. al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

12.3   Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 12.1 voordat de overeengekomen zaken zijn voltooid of geleverd, heeft Emstar Nederland B.V. recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beeindiging voortvloeiende besparingen. Indien de overeenkomst zo eindigt op de voet van artikel 12.2, heeft Emstar Nederland B.V. recht op een deel van de overeengekomen prijs evenredig met de verhouding waarin de omvang van de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde zaken staat tot de overeengekomen zaken en de daartoe benodigde werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beeindiging voortvloeiende besparingen. Ten tijde van de beeindiging van de overeenkomst reeds gemaakte kosten of gedane investeringen dienen steeds volledig door de opdrachtgever te worden vergoed. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over de vraag welke betalingen de opdrachtgever op grond van dit artikel verschuldigd is, zal die vraag bij wege van bindend advies worden voorgelegd aan een door de Voorzitter van het Nederland Instituut voor Registeraccountants aan te wijzen deskundige.

13.  Geschillen en toepasselijk recht

13.1  Alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Emstar Nederland B.V. aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

13.2  Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

   juli .06

 

 

Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik trefwoorden om te zoeken.
0 items
Nieuws
banner
Best verkopende artikelen
 1. C633 / 3480B002/CRG-719H
 2. C633 / 3480B002/CRG-719H Emstar compatible Tonercartridges C633 / 3480B0...

  ----------------------
 3. D582 / 593-11109
 4. D582 / 593-11109 Emstar compatible Tonercartridges D582 / 593-11...

  ----------------------
 5. E514 / SO 50187
 6. E514 / SO 50187Emstar compatible Tonercartridges E514 / SO50187 V...

  ----------------------
 7. E516 / SO 51111
 8. E516 / SO 51111Emstar compatible Tonercartridges E516 / SO51111 V...

  ----------------------
 9. EMBRO22205 /DK-22205
 10. EMBRO22205 /DK-22205 Emstar compatible Label / DK-22205 Ve...

  ----------------------
 11. EMDYM11354_NP
 12. EMDYM11354_NP Emstar compatible Label / Dymo 11354 ...

  ----------------------
 13. H195 / CN621AE / 970
 14. H195 / CN621AE / 970 Emstar compatible Inktcartridges H195 / HP CN62...

  ----------------------
 15. H211 / C2P25AE /Nr. 935XL
 16. H211 / C2P25AE /Nr. 935XL Emstar compatible Inktcartridges H211 / HP C2P2...

  ----------------------
 17. H212 / C2P26AE /Nr. 935XL
 18. H212 / C2P26AE /Nr. 935XL Emstar compatible Inktcartridges H212 / HP C2P2...

  ----------------------
 19. H701 / CE255X +100%
 20. H701 / CE255X +100% Emstar compatible Tonercartridges H701 / CE255X...

  ----------------------
 21. H776 / CE400A/507A
 22. H776 / CE400A/507A Emstar compatible Tonercartridges H776 / CE400A...

  ----------------------
 23. H794 / CE341A /651A
 24. H794 / CE341A /651A Emstar compatible Tonercartridges H794 / CE341A...

  ----------------------
 25. H795 / CE343A /651A
 26. H795 / CE343A /651A Emstar compatible Tonercartridges H795 / CE343A...

  ----------------------
 27. H796 / CE342A /651A
 28. H796 / CE342A /651A Emstar compatible Tonercartridges H796 / CE342A...

  ----------------------
 29. H797 / CE340A /651A
 30. H797 / CE340A /651A Emstar compatible Tonercartridges H797 / CE340A...

  ----------------------
 31. H810 / C8543X +30%
 32. H810 / C8543X +30% Emstar compatible Tonercartridges H532 / C8543X...

  ----------------------
 33. H811 / CF351A / 130A
 34. H811 / CF351A / 130A Emstar compatible Tonercartridges H811 / CF351A...

  ----------------------
 35. H812 / CF353A / 130A
 36. H812 / CF353A / 130A Emstar compatible Tonercartridges H812 / CF353A...

  ----------------------
 37. H813 / CF352A / 130A
 38. H813 / CF352A / 130A Emstar compatible Tonercartridges H813 / CF352A...

  ----------------------
 39. H829 / CF321A / 653A
 40. H829 / CF321A / 653A Emstar compatible Tonercartridges H829 / CF321A...

  ----------------------
 41. H830 / CF323A / 653A
 42. H830 / CF323A / 653A Emstar compatible Tonercartridges H830 / CF323A...

  ----------------------
 43. H831 / CF322A / 653A
 44. H831 / CF322A / 653A Emstar compatible Tonercartridges H831 / CF322A...

  ----------------------
 45. H833 / CF320X / 653X
 46. H833 / CF320X / 653X Emstar compatible Tonercartridges H833 / CF320X...

  ----------------------
 47. H859 / CF403X / 201X
 48. H859 / CF403X / 201X Emstar compatible Tonercartridges H859 / CF403X...

  ----------------------
 49. H861 / CF400X / 201X
 50. H861 / CF400X / 201X Emstar compatible Tonercartridges H861 / CF400X...

  ----------------------
 51. H863 / CF363A /508A
 52. H863 / CF363A /508A Emstar compatible Tonercartridges H863 / CF363A...

  ----------------------
 53. H874 / CF226A
 54. H874 / CF226A Emstar compatible Tonercartridges H874 / CF226A...

  ----------------------
 55. H881 / CF411X
 56. H881 / CF411X Emstar compatible Tonercartridges H881 / CF411X...

  ----------------------
 57. H882 / CF413X
 58. H882 / CF413X Emstar compatible Tonercartridges H882 / CF413X...

  ----------------------
 59. H883 / CF412X
 60. H883 / CF412X Emstar compatible Tonercartridges H883 / CF412X...

  ----------------------
 61. K504 / TK-20H
 62. K504 / TK-20HEmstar compatible Tonercartridges K504 / TK-20H Ve...

  ----------------------
 63. K548 / TK-510S
 64. K548 / TK-510S Emstar compatible Tonercartridges K548 / TK-510...

  ----------------------
 65. K550 / TK-520M
 66. K550 / TK-520M Emstar compatible Tonercartridges K550 / TK-520...

  ----------------------
 67. K551 / TK-520Y
 68. K551 / TK-520Y Emstar compatible Tonercartridges K551 / TK-520...

  ----------------------
 69. K554 / TK-340
 70. K554 / TK-340 Emstar compatible Tonercartridges K554 / TK-340...

  ----------------------